Mediacja

Mediacja to jeden ze sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów. Mediacja jest dobrowolna, ma poufny charakter i jest prowadzona przez bezstronnego mediatora.

Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Mediacja może przybrać formę mediacji sądowej lub mediacji umownej. Do tej pierwszej dochodzi wskutek skierowania do mediatora sprawy będącej w toku postępowania sądowego. Druga natomiast stanowi dobrowolną i pozasądową drogę rozwiązania konfliktu. Jej efektem jest pisemna ugoda, podlegająca zatwierdzeniu przez sąd i mająca znaczenie wyroku sądowego, także w zakresie egzekucji przyjętych zobowiązań.

Kancelaria świadczy usługi mediacyjne w szczególności w sporach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych i karnych.

Kancelaria prowadzi mediację także przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przez Internet lub telefonicznie.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555