Sprawy karne

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, która obejmuje m.in.:

 • Obronę oskarżonego (podejrzanego, obwinionego),
 • Reprezentowanie interesów innych stron postępowania (pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego),
 • Dochodzenie odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie,
 • Pomoc prawna przy zatrzymaniu lub tymczasowym aresztowaniu,
 • Pomoc prawna w sprawach karno- skarbowych,
 • Pomoc prawna w sprawach karnych, m.in.:
  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających),
  • przestępstwa przeciwko wolności (groźby karalne, nękanie, utrudnianie korzystania z lokalu mieszkalnego),
  • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, wykorzystanie zależności)
  • przestępstwa przeciwko rodzinie (znęcanie, niealimentacja),
  • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (sprawy z oskarżenia prywatnego, zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej),
  • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (przekupstwo, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego),
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo materialne i intelektualne, poświadczenie nieprawdy),
  • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo,
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (szkoda w obrocie gospodarczym, wyłudzenie kredytu lub podobnego świadczenia pieniężnego, pokrzywdzenie wierzycieli, odpowiedzialność członków zarządu spółki).

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555